Wim van der Hooft

Ik ben geboren in Den Haag maar uiteindelijk na mijn studie biologie in 1984 in Breugel komen wonen. Begin jaren negentig ben ik met mijn gezin verhuisd naar de Gentiaan. Ik ben getrouwd met Myriam die zelf met een onderbreking van haar studie altijd in Son en Breugel heeft gewoond. Onze drie kinderen hebben tot hun studententijd in Son en Breugel gewoond. Via hen was ik betrokken bij de Speel-O- Theek, de Peuterspeelzalen en later de hockeyclub in Son. Inmiddels werk ik al weer een groot aantal jaren als fiscaal jurist bij de Belastingdienst. Ik kom daarbij op veel plaatsen en daardoor realiseer ik me dat het een voorrecht is om in een dorp te wonen met zoveel goede voorzieningen maar toch midden in een groene omgeving.
Ik vind het belangrijk dat we proberen om dat zoveel mogelijk te behouden, niet alleen voor onszelf maar ook voor volgende generaties. Om die reden ben ik al jaren als lid van de steunfractie van Dorpsbelang betrokken bij de politiek in Son en Breugel.

In de periode 2013-2014 heb ik gedurende anderhalf jaar als raadslid in de gemeenteraad deel uitgmaakt van de fractie van Doprsbelang. In februari 2018 ben ik door de leden van Dorpsbelang als voorzitter gekozen van de vereniging. Ik wil vanuit mijn rol als voorzitter maar ook vanuit de steunfractie een bijdrage leveren aan (financieel) goed onderbouwde en voor de inwoners van ons mooie dorp noodzakelijke ontwikkelingen. Mijn ervaring is dat Dorpsbelang daarbij steeds probeert om de voors en tegens van de verschillende oplossingen gemotiveerd toe te lichten en pas na uitwisseling van argumenten een standpunt in te nemen. Het is daarbij belangrijk dat we vanuit de politiek duidelijk zijn over deze afwezing van belangen en in de afweging van wat we kunnen realiseren. Dat kan ondanks alles niet voorkomen dat er soms beslissingen moeten worden genomen waarbij niet iedereen het eens is met de gekozen oplossingsrichting.

Het is bij alle afwegingen ook steeds van belang dat we bij alle besluiten oog hebben voor een optimale inzet van de financiële middelen bij het vinden van oplossingen op tal van terreinen op zowel de korte als de lange termijn. We kunnen hierbij naar mijn mening prima als zelfstandige gemeente blijven opereren maar wel met nadrukkelijke samenwerking met de ons omringende gemeenten op die terreinen die de locale belangen overstijgen. Dit met als doel om te komen tot een goede leefomgeving voor alle inwoners.

Ik maak me hard voor:

· Het behoud van het groene en duurzame karakter van Son en Breugel. De fraaie omliggende bosgebieden en de mooie meanderende Dommel verdienen het om behouden te blijven als natuurgebieden. Daarnaast bieden ze rust en ontspanning voor de recreërende inwoners van onze en omliggende gemeenten en dat moet ook in de toekomst zo blijven. Dat vraagt op het vlak van de mobiliteit dat we meer aandacht hebben voor een duurzaam vervoersbeleid waarin er meer ruimte (en geld) komt voor openbaar vervoer en de fiets. Dat is ook goed voor de luchtkwaliteit (onder andere minder fijnstof, stikstof en CO2 belasting) en verlaagt tevens de geluidsbelasting.

· Ook op andere vlakken is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. Meer duurzame energieopwekking kan daarbij aanvullend zorgen voor minder stijgende kosten voor energie zeker als dat gecombinerd wordt met energiebesparing bijvoorbeeld door energieneutrale gebouwen te stimuleren.

· De gemeente kan en moet op deze terreinen een voortrekkers rol blijven vervullen net zoals dat in de afgelopen jaren ook nadrukkelijk is gebeurd. Als voorbeelden daarvoor wil ik wijzen op de gescheiden afvalinzameling die niet alleen tot een kostenbesparing voor de inwoners heeft geleid maar ook tot een aanzienlijke verlaging van de hoeveelheid restafval per inwoner. Ook de in de vorige raadsperiode doorgevoerde verledding van de openbare verlichting is een goed voorbeeld van de sturende rol van de gemeente, naast het initiatief om inwoners te ondersteunen bij het financieren van de aanschaf van zonnepanelen.

Ook voor de toekomst is de inzet van de gemeente in samenwerking met de inwoners voor onze duurzame toekomst van groot belang. Ik wil daaraan ook de komende jaren graag namens Dorpsbelang Son en Breugel een bijdrage leveren.