Raad neemt motie (initiatief van DB) unaniem aan !

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op donderdag 22 december 2022.

Overwegende dat:

· Jaarlijks in ons land veel struiken en planten in de sloopcontainer belanden;

· Burgers, bedrijven, rijks- en lokale overheid elkaar oproepen om de verspilling van geld en goederen zoveel mogelijk te beperken;

· De gemeente Son en Breugel in dit verband een voorbeeldfunctie heeft;

· Er ook in Son en Breugel met enige regelmaat het vervangen van struiken en planten aan de orde is;

· Er tot dusver ongebruikte kansen liggen om openbaar groen (struiken en planten), dat om welke reden dan ook verwijderd wordt uit de openbare ruimte, te hergebruiken en dus te herplanten in particuliere tuinen;

· Er al diverse succesvolle voorbeelden hiervan te vinden zijn via “Stichting Struikroven” struikroven.nu

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

1. Bijtijds middels een openbare aankondiging de inwoners van Son en Breugel op de hoogte te stellen van een voornemen om op- met name te noemen locaties – struiken en planten te verwijderen;

2. Alle particuliere inwoners de kans te geven om deze struiken en planten om niet te herplanten op hun particuliere grond;

3. Contact te zoeken met struikroven.nu om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om van struikroven een vast onderdeel van elk sloop-en renovatieproces te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Donderdag 22 december 2022.

Fractie Dorpsbelang , DorpsVisie, Voor U!, CDA.