10 SPEERpunten 2022-2026

1. Met hart voor onze burgers.

Participatie van onze inwoners.
Grote maatschappelijke betrokkenheid.
Laagdrempelig en gemakkelijk aanspreekbaar.

Gemeentelijk spreekuur in onze buurthuizen

Buurtondersteuner als verbinder tussen inwoners en gemeente.
Een toegankelijk website als sociaal-maatschappelijk communicatiemedium.

2. Uw en onze woonomgeving.

Snel oplossen van ‘kleine’ ergernissen.
Aanpak van vliegoverlast Eindhoven Airport.Instellen van vuurwerkzones.
Aanleg van bloem- en kruidenpluktuinen als ontmoetingsplekken.

Instellen van vuurwerkzones.
Niet gedogen, maar handhaven met behulp van bereikbare politie en BOA’s

3. Uw zorg is onze zorg

Faciliteren van burgerinitiatieven zoals Stichting Meedoen , ‘AutoMaatje’ en ‘SonenbreugelVerbindt’.
Goede samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers, professionals en gemeente voorzien van duidelijke ‘spelregels’.
Samenwerken met bedrijfsleven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te (bege-)leiden.
Extra aandacht en steun voor minima, mensen met een chronische ziekte of een beperking en jonge en werkende mantelzorgers.

4. Bouwen voor jong en oud

Bouwen en uitbreiden met oog voor woonomgeving, vormgeving en materiaalgebruik, bijvoorbeeld “tiny houses”.
Slimme woonmogelijkheden voor senioren, mensen met een beperking en jongeren.
Onderzoek om grondprijzen te verlagen en procedures te versnellen.
Ruimte voor onderwijs: scholenbouw aanpassen aan leerlingenprognoses.

5. Duurzaamheid in natuur en milieu

Bescherming kwetsbare natuurgebieden zoals o.a. Breugels Broek, Dommeldal, Sonse Bergen en Nieuwe Heide/Oud Meer.
Realiseren biodiversiteit door andere bermbeplanting en dito maaibeleid.
Stimuleren erfafscheidingen van natuurlijke materialen.
Streven naar een energieneutrale gemeente.
Stimuleren duurzaamheidsinitiatieven zoals ‘SonEnergie’.

Soepele regeling afkoppelen van het riool.

Geen windmolens in Son en Breugel.

Opruimen zwerfafval.

Bomenkap met inspraak inwoners.

6. Een veelzijdige samenleving

Inclusieve (gevarieerde) samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.
Afronden “Breugel Bruist”en verder centrumvisie Son.
Stimuleren samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven.
Ondersteuning van culturele en sportieve initiatieven.

Voortzetten exploitatie zwembad.

Nieuwbouw buurthuis Braecklant.

Aandacht voor onze historie, monumenten en heemkunde.

Geen bezuinigingen op subsidies voor het verenigingsleven.

7. Veiligheid en verkeer voorop

Geen noordoost-corridor (De Ruit) door het Dommeldal.
Actief controleren op snelheid.
Onderhoud stoepen en straten in het hele dorp uitbreiden.
Controle en bestrijding criminele activiteiten in buitengebied.

8. Uw portemonnee is onze zorg

Ondersteunen van lagere inkomens bij investeringen voor energiezuinige maatregelen.
Gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden.
Besluiten op basis van deugdelijke risicoanalyses.

9. Bedrijvigheid is goed voor u

Ekkersrijt blijvend versterken als sterk en innovatief werkgebied.
Extra ontsluiting Ekkersrijt realiseren.
Wethouder met specifiek Ekkersrijt in portefeuille.
Opbrengsten precariogelden bestemmen voor centrumactiviteiten.

10. Zelfstandig samenwerken

Blijven ijveren voor behoud bestuurlijke zelfstandigheid.
Voortzetten gemeentelijke samenwerking met Nuenen en Geldrop-Mierlo.
Coöperatief -maar kritisch- blijven samenwerken in Brainport-regio.