10 Punten plan

1. Met hart voor onze burgers

Midden in de gemeenschap.
Grote maatschappelijke betrokkenheid.
Laagdrempelig en gemakkelijk aanspreekbaar.
Open oor voor goede (tegen-)argumenten.

2. Uw en onze woonomgeving

Snel oplossen van ‘kleine’ ergernissen.
Uitbreiden ‘Whatsapp’ buurtalarmgroepen.
Aanleg van bloem- en kruidenpluktuinen als ontmoetingsplekken.
Niet gedogen, maar handhaven.

3. Uw zorg is onze zorg

Iedereen hoort erbij in ons dorp. Faciliteren van burgerinitiatieven zoals Stichting Meedoen , ‘AutoMaatje’ en ‘SonenbreugelVerbindt’.
Samenwerken tussen inwoners, vrijwilligers, professionals en gemeente voorzien van duidelijke ‘spelregels’.
Samenwerken met bedrijfsleven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te (bege-)leiden.
Extra aandacht en steun voor minima, mensen met een chronische ziekte of een beperking en (jonge) mantelzorgers.

4. Bouwen voor jong en oud

Bouwen zonder aantasting van onze groene gebieden.
Inbreiden met oog voor woonomgeving, vormgeving en materiaalgebruik.
Slimme woonmogelijkheden voor senioren, mensen met een beperking en jongeren.
Onderzoeken innovatieve bouwmogelijkheden zoals ‘Tiny houses’.
Niet de projectontwikkelaar, maar de gemeente bepaalt.

5. Duurzaamheid in natuur en milieu

Bescherming kwetsbare natuurgebieden zoals o.a. Breugels Broek, Dommeldal en Sonse Bergen.
Realiseren biodiversiteit door andere bermbeplanting en dito maaibeleid.
Stimuleren erfafscheidingen van natuurlijke materialen.
Streven naar een energieneutrale gemeente middels ‘Wij doen het groen’.
Stimuleren duurzaamheidsinitiatieven zoals ‘SonEnergie’.

6. Een veelzijdige samenleving

Inclusieve (gevarieerde) samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen.
Realiseren kern Breugel en nieuwe MFA als ‘bruispunten’ van activiteiten.
Stimuleren samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven.
Ondersteuning van culturele en sportieve initiatieven.

7. Veiligheid en verkeer voorop

Geen Noord-Oost corridor (De Ruit) door het Dommeldal.
Veiligheid rond scholen is OOK verantwoordelijkheid van scholen EN ouders.
‘Zoen & Zoef’ zones uitbreiden, maar WEL controle en handhaving.
Monitoren doorgaand verkeer door wijken en centrum.
Extra geld voor controle en bestrijding criminele activiteiten in buitengebied.

8. Uw portemonnee is onze zorg

Uitgangspunt blijft een sluitende begroting.
Gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden.
Besluiten nemen op basis van deugdelijke (financiële) risicoanalyses.

9. Bedrijvigheid is goed voor u

Ekkersrijt blijvend versterken als sterk en innovatief werkgebied.
Extra ontsluiting Ekkersrijt realiseren.
Binnen de regelgeving meedenken met bedrijven.
Opbrengsten precariogelden bestemmen voor centrumactiviteiten.
Herbezinning op bestemmingen ‘Ekkersrijt-Oost’.

10. Zelfstandig samenwerken

Blijven ijveren voor behoud bestuurlijke zelfstandigheid.
Financiële gevolgen voor gemeentelijke samenwerking in Dienst Dommelvallei duidelijk in kaart brengen.
Coöperatief -maar kritisch- blijven samenwerken in Brainport-regio.