Onze historie

Dorpsbelang Son en Breugel is voortgekomen uit de actiegroep “Weg is weg” die protesteerde tegen
het toenmalige tracé van de aan te leggen A-50, met name voor wat betreft de aansluitroutes dwars
door de woonwijk Gentiaan.

1997. De vereniging zelf is opgericht in december en wij hebben ons direct aangemeld om als nieuwe
partij deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 1998.
We kregen voldoende steun vanuit de bevolking en begonnen -in de oppositie- gedurende de nieuwe
raadsperiode.

1998-2002. Kritiek door ons werd altijd onderbouwd en eigen nota’s en adviezen werden aangeboden aan leden
van de raad en het college. De formele/technische houding van het gemeentebestuur voedde het
idee dat niet naar burgers/bewoners werd gekeken c.q. geluisterd.

In maart 2002 werd de wet Dualisering Gemeenten van kracht. De scheiding van gemeenteraad en
college van burgemeester en wethouders werd een feit. De kloof tussen burger en bestuur zou
verkleind worden door deze scheiding en discussies moesten tussen raad en college leiden tot een
beter begrip van het gemeentebestuur. Dorpsbelang pleit al jaren voor het dichten van die kloof en
burgers moeten meer betrokken worden bij visie-vorming en plannen van het gemeentebestuur.

2002-2006. In deze raadsperiode hebben we een krachtige wethouder geleverd, Rob Bergmans,
wethouder van Ruimtelijke Ordening en financiën. Dorpsbelang heeft met deze wethouder een
bijdrage geleverd aan de gewenste cultuuromslag waardoor binnen het ambtenarenapparaat meer
bedrijfsmatig werd gedacht. Uitvoering geven aan reeds genomen besluiten zorgde voor het in de
praktijk brengen van de “oprechtheid, duidelijkheid en openheid”, zijnde onze belangrijkste
partijuitgangspunten.

2006-2010. Bij die gemeenteraadsverkiezingen hebben de bewoners van Son en Breugel er wederom
voor gezorgd dat Dorpsbelang Son en Breugel de grootste partij werd met 5 van de 17 raadszetels.
Het initiatief van fractievoorzitter Elly Brocken tot coalitievorming bleek -als gevolg van afspraken
tussen andere partijen- een niet haalbare kaart. De oppositierol betekende dat het beleid van de
coalitie van PvdA/GroenLinks, CDA en VVD met onderbouwde kritiek werd gevolgd.

2010-2014. Na deze periode in de oppositiebanken, zijn wij met maar liefst 7 zetels (nog nooit behaalde
in Son en Breugel een partij zoveel zetels..! ) teruggekeerd in het college, in een coalitie met
Dorpsvisie, de andere lokale partij. De periode 2010-2014 kenmerkte zich door een moeilijk
economisch gesternte, midden in de financiële crisis na 2008, maar Dorpsbelang leverde in de
persoon van Robert Visser opnieuw een daadkrachtige en capabele wethouder.

2014-2016. De samenwerking tussen de 2 lokale partijen werd na deze verkiezingen ongewijzigd
voortgezet, tot aan de breuk eind 2016.

2016-2018. In de nieuwe brede coalitie van Dorpsbelang, VVD en PvdA/GroenLinks was elke partij met een eigen wethouder vertegenwoordigd in het college.

2018-2022. De commotie over onze visie op de voorgenomen sloop van de Petrus Banden kerk en onze kritische houding over de realisatie van een nieuwe MFA (Multi Functionele Accommodatie) betekende een gevoelig zetelverlies voor onze partij, waardoor wij deze periode onze standpunten vanuit de oppositiebanken kenbaar maken.