Onze motie “Betaalbare woningen”.

In de raadsvergadering van 9 november 2022 werd deze door onze partij ingediende motie door -bijna- alle partijen aangenomen.

Slechts 2 partijen, te weten D’66 en VVD, onthielden hun goedkeuring eraan. De letterlijke tekst treft u hieronder aan:

De gemeenteraad van Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op 9 november 2022;
Overwegende dat:

 • er dringend behoefte is aan betaalbare (sociale) woningen;
 • op dit moment nauwelijks doorstroom plaatsvindt, waardoor de woningmarkt steeds verder “op
  slot“ raakt;
 • het hoogst noodzakelijk is om de bouw van betaalbare (sociale) woningen op de woningmarkt in
  Son en Breugel te versnellen;
 • de leefbaarheid van ons dorp gebaat is bij een gevarieerde bevolkingsopbouw;
 • met het inzetten van tijdelijke alternatieve wooneenheden er ook een alternatieve huisvesting
  gecreëerd kan worden voor de mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht en tijdelijk in de Vijverberg
  aan de Ruijsdaelstraat zijn gehuisvest;
 • daardoor het raadsbesluit betreffende de toekomst van het pand de Vijverberg sneller kan
  worden uitgevoerd;
  B E S L U I T :
  Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
 1. een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om alternatieve bouwvormen ten behoeve
  van sociale woningbouw in te zetten als woonruimte.
 2. de regiodeal toe te passen ten aanzien van mogelijkheden tot financiering van de aankoop en het
  geschikt maken voor bewoning van deze tijdelijke alternatieve wooneenheden.
 3. de gemeenteraad zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het resultaat van dit
  onderzoek en zo nodig een dekkingsvoorstel te doen.
  en gaat over tot de orde van de dag.
 4. Son en Breugel, 9 november 2022
  Fractie Dorpsbelang Son en Breugel