DB-Vragen over centrum(-visie).

Elly Brocken tijdens Oordeelsvormende vergadering d.d. 10 december 2022.

DB begrijpt de redenen waarom de Grex Centrum Son nu voor het einde van dit kalenderjaar, moet worden vastgesteld. We hebben ook kunnen lezen dat er in de algemene reserve bouwgrond voldoende geld zit om een negatief resultaat van de grondexploitatie op te vangen.

Het is de vraag of “het voorkomen van een verliesverrekening van € 300.000,- te rechtvaardigen is. De normale procedure, ( 1. visie, 2.plan en betrekken belanghebbenden en 3. Uitvoeren) zoals ook in het bestuursakkoord ’22-‘26 is vastgelegd, wordt met dit voorstel gepasseerd. Waar blijft onze geloofwaardigheid als bestuur als we bij een dergelijk belangrijk dossier als dit akkoord gaan met een werkwijze die niet uit gaat van raadsbesluiten en voorbij gaat aan de inbreng van onze inwoners?

Voorzitter. De aanpassingen die zijn aangebracht, waarvoor onze dank, zijn een stap in de goede richting maar er zijn wat Dorpsbelang betreft nog steeds onduidelijkheden:

Beslispunt 3 stelt de randvoorwaarde dat het uiteindelijk resultaat van de grondexploitatie op basis van de nog op te stellen gebiedsvisie niet lager mag uitvallen dan €4.200.000,- negatief. DB hoort graag van de wethouder de reden van het stellen van deze randvoorwaarde. Of stelt het college hiermee eenzijdig een beperkend kader vast vanuit de opvatting dat verdere invulling van de plannen niet nog duurder mag worden?

Wij willen weten uit hoeveel m2 grond het grondoppervlak bestaat rondom het dorpshuis waar deze Grex op van toepassing is dus kan de benaming “rondom” toegelicht worden?

Welke gevolgen voor de Grex hebben de aanpassingen die nog nodig zijn rondom het dorpshuis, zoals invalideparkeerplaatsen met afmetingen volgens de norm?

Pas na het hebben van een Centrumvisie komen plannen rondom park Vroonhoven in beeld. Deze zijn daarom nu voorbarig. Daarom kan wat DB betreft de passage die hiernaar verwijst vervallen.

De plankaart. Hoewel aanpassingen mogelijk zijn, hechten wij er zeer aan om in ieder geval de buitenste contouren van de kaart definitief vast te stellen. Hoort de hele Nieuwstraat ook niet uitdrukkelijk bij het Centrum, met het Raadhuisplein en vervolgens het 17 septemberplein? Dit ivm de nog vast te stellen mobiliteitsvisie. Postzegelbeleid moet immers voorkomen worden. Het kaartje mag dan wat ons betreft uitgebreid worden t/m de oude gemeentewerf om zo de invulling van dat gebied sneller in ontwikkeling mee te nemen. Een andere optie om de Grex Centrum Son nu vast te stellen zou kunnen zijn om dit voorstel nog verder “uit te kleden” tot sec het dorpshuis zodat dit project voor het einde van dit jaar kan worden afgesloten. Graag hierop uw antwoord.

Voorzitter. In het verlengde van mijn betoog lijkt het ons zeer wenselijk dat er geen grondverkoop plaatsvindt zonder voorafgaande instemming van de raad. Wij zouden deze bepaling graag opgenomen willen zien in het raadsvoorstel.

Over de cijfers hebben we het nog niet gehad. Maar de jaarrekening moet worden vastgesteld, het project Dorpshuis moet worden afgesloten.

Kan de wethouder uitleggen welke concrete rubrieken uit de jaarrekening betrekking hebben op de afboeking?

En onze laatste vraag: In hoeverre moet er in deze Grex van het plangebied ook al rekening worden gehouden met eventuele ( toekomstige) opbrengst van grond?

Graag horen wij hierop uw antwoord.