Raadsvergadering 10 november2016. Begroting 2017-2020

 Voorzitter.

Dorpsbelang wil om te beginnen het College complimenteren met deze begroting waarin de koers die deze coalitie heeft ingezet krachtig wordt vertaald. De zaken die wij met elkaar hebben afgesproken worden op een goede en voortvarende manier opgepakt.

De focus ligt op duurzaamheid. Daarmee is de keuze gemaakt voor een beleid dat over een langere periode structurele effecten zal hebben. Dat past bij Dorpsbelang, want al in 2012 zijn de ambities rond duurzaamheid onder leiding van wethouder Visser vastgelegd in onze duurzaamheidsnotitie. Dat heeft aan de basis gestaan voor het succesvolle scheiden van afval en de introductie van ledverlichting. Wij zijn blij dat de effecten van dit beleid op steeds meer terreinen zichtbaar worden en dat duurzaamheid inmiddels integraal verankerd is in de bestuurlijke DNA.

Dorpsbelang wil benadrukken dat duurzaamheid op álle gebieden de norm is. Dat de lasten voor onze burgers opnieuw met niet meer dan het inflatiepercentage stijgen, is prettig. Maar duurzaam besturen en duurzaam beleid brengen ook kosten met zich mee. We moeten er immers iets voor over hebben om op langere termijn de leefbaarheid van ons dorp en de kwaliteit van onze voorzieningen in stand te houden, zodat ook de generaties na ons daar de vruchten van kunnen plukken.

Deze begroting laat zien dat er fors wordt geïnvesteerd. Daarmee laten wij zien wat voor een gemeente Son en Breugel wil zijn en wat wij belangrijk vinden. Dorpsbelang staat voor een samenleving waarin elke burger prettig en veilig kan wonen en waarin hij de kans heeft om werkelijk aan die samenleving deel te nemen. Dat mag wat ons betreft ook wat kosten.

In het sociale domein gaan we een nieuwe fase in met de verankering van de Wmo 2015. We zien dat er op veel gebieden heel veel gebeurt. We zijn blij dat er nu grote stappen worden gemaakt. Door de uitspraak van de rechter zijn we gedwongen ons beleid ten aanzien van de huishoudelijke hulp aan te passen. Hoewel we beseffen dat de aanpassingen veel geld kosten en een nieuwe megaklus voor het CMD en de ambtelijke organisatie betekenen, zijn we daar niet alleen maar rouwig onder. Het biedt ons namelijk ook kansen om een aantal negatieve effecten van het oude beleid bij te stellen, hoewel we uiteraard liever een zachtere landing hadden gezien.

Ten aanzien van de eigen bijdragen voor de Wmo-voorzieningen is het goed dat we nu eindelijk de systematiek daaronder fundamenteel en principieel met elkaar bespreken. Dat had eigenlijk al een paar jaar eerder moeten zijn gebeurd. Wij willen toe naar een systeem dat de toegankelijkheid waarborgt, dat betaalblaar blijft ook voor de gebruikers en dat rechtvaardiger is dan het nu is. Daarom wil Dorpsbelang, zoals al eerder gesteld in de commissie Burgerzaken, de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen verlagen en die voor de deeltaxi helemaal afschaffen. Wij pleiten, in lijn met de Adviesraad Wmo, voor een terugkeer naar de 39 perioden van weken.

Tijdens de behandeling van de Uitvoeringsregels Wmo hebben we begrepen dat er in de begroting bedragen zijn opgenomen voor het compenseren van meerkosten vanwege het wegvallen van de oude Wtcg-regeling. Wij hebben toen ook begrepen dat de bedragen over 2015 nog niet zijn uitbetaald. Dat is slordig en niet zoals het hoort. Cliënten die het betreft komen dus nu in aanmerking voor een uitkering over twee jaar. We dringen aan op een goede informatievoorziening en een snelle afhandeling. Overigens valt te hopen dat vanaf volgend jaar de rust op de Wmo-velden enigszins terugkeert, niet alleen voor de gemeentelijke diensten en medewerkers, maar zeker ook voor de cliënten.

Voorzitter, zoals wij ook al aan de orde hebben gesteld bij de behandeling van de kadernota, wordt er naar onze mening te weinig aandacht besteed aan de maatschappelijke begeleiding van statushouders die zich in onze gemeente vestigen.

Statushouders hebben na de eerste opvang over een langere periode maatschappelijke begeleiding nodig om hun kansen op meedoen in de samenleving en op betaald werk te vergroten.

Maatschappelijke begeleiding met een duurzaam karakter vereist een goed plan van aanpak. Daarbij moeten stimulerende maatregelen worden genomen die weliswaar investeringen vragen, maar ook het nodige opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het verruimen van de mogelijkheden om met behoud van uitkering stageplaatsen en werkervaringsplaatsen aan te bieden, waarbij ook het bedrijfsleven actief wordt betrokken.

Voorzitter , de tijd dringt! Dorpsbelang vraagt het college om liever gisteren dan vandaag, maar in ieder geval binnen nu en drie maanden een concreet plan van aanpak met bijbehorende financiële onderbouwing te presenteren.

Veiligheid is een van de pijlers waarop een gemeenschap gedijt. Het grote aantal ( auto)inbraken dat  momenteel plaatsvindt, leidt tot een toenemend gevoel van onveiligheid bij de inwoners en dat baart ons zorgen. Wij willen dat het college concrete stappen zet met de politie en andere partners in de veiligheidsketen om samen met de wijkbewoners tot een gezamenlijke aanpak van deze vorm van criminaliteit te komen. Samen voor een veilige leef- en woonomgeving!

Ook het aanbrengen van verbeteringen in de openbare ruimte verdient de aandacht. Mindervalide en oudere mensen moeten zich gemakkelijk en veilig kunnen verplaatsen. Wijkbewoners weten het best wat de kwetsbare punten zijn in hun eigen buurt. Betrek ze daarom bij het aanbrengen en uitvoeren van verbeteringen. Hiervoor is een schouw per jaar in elke wijk een geschikt middel, waarbij het voltallige college en ambtenaren het gesprek aangaan met bewoners uit de wijk om samen knelpunten te benoemen en uit de weg te ruimen. Het voornemen van het college om de wijkschouwen in ere te herstellen spreekt ons daarom erg aan.

Voorzitter, al langer maken wij ons zorgen over de financiële risico’s die de gemeente loopt rond de Stichting Wolfswinkel. Dorpsbelang dringt erop aan om de behandeling van de business case en de toekomstvisie zo mogelijk naar voren te halen.

Wij hebben sinds de kadernota van vorig jaar al meerdere keren gesproken over de plaatsing van een adequaat netwerk op de golfbaan, ter voorkoming van letselschade en schade aan gebouwen en voertuigen. Allereerst heeft het tot na de zomervakantie van dit jaar geduurd voordat er iets met een motie uit 2015 werd gedaan. Dan begrijpen wij vervolgens, als onze informatie juist is, dat het college het verzoek van de golfclub en van de raad afwijst. De gang van zaken en de uitkomst stemmen ons niet gelukkig. Wij verzoeken de wethouder in de eerstvolgende commissievergadering Burgerzaken tekst en uitleg te geven.

Wij danken het college voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen over de kunstgrasvulling bij SBC. In het kader van de begroting hebben wij de volgende vraag. Is het correct dat de kunstgrasvelden van SBC op korte termijn voor vervanging in aanmerking komen? Kunnen die investeringen wellicht  naar voren worden gehaald?

Verder wil Dorpsbelang nog de aandacht vestigen op de volgende zaken:

In verband met de veiligheid voor de middelbare schooljeugd bepleiten nu al bijna elk jaar om de verlichting op de Eindhovense weg te verbeteren. Dorpsbelang vraagt het college met klem om hier nu eens werk van te maken. Misschien dat de ingangen bij de Eindhovense collega’s nu wat beter zijn.

Op pagina 35 wordt gesproken over ons cultuur-historisch erfgoed. Het zou vanuit historisch besef, we ervaren regelmatig hoe snel dat vervliegt, inderdaad goed zijn om archeologisch vondstmateriaal op een goede wijze aan een breed publiek te presenteren. Wellicht kan de nieuwe MFA daarvoor een mooi onderkomen zijn.

Het college gaat het onderhoud van het openbaar groen verbeteren. Dat is een maatregel die zonder meer in goede aarde valt. Als het college echter écht duurzaam groenbeleid voert, dan hoopt Dorpsbelang dat er dan ook eindelijk in de planning wordt opgenomen dat het maaien van bermen en taluds ná de bloeiperiode gaat plaatsvinden; van groot belang voor de bijenstand. En dat voortaan gemaaid wordt bij de sloten buiten de periode dat er paddenstoelen groeien. Omdat de betrokkenheid van onze inwoners bij de openbare ruimte gebleken maar zeker ook gewenst is, wil Dorpsbelang het college vragen de mogelijkheid te onderzoeken een ‘ecologische beheerscommissie’ in te stellen , waar betrokken burgers en verenigingen deel van kunnen uitmaken om het gemeentelijke groenbeheer te toetsen.

Voorzitter, last but not least, Dorpsbelang wil dat Son en Breugel zelfstandig blijft. Wij zijn een krachtige, gezonde en duurzame gemeente die heel goed op eigen benen kan staan binnen het raamwerk van onze huidige samenwerkingsverbanden. Maar we kunnen tegelijkertijd niet de ogen sluiten voor wat er om ons heen gebeurt. Wij zijn ook afhankelijk van afwegingen die in Nuenen worden gemaakt, in de provincie, in het Stedelijk Gebied. Niets doen en met de handen over elkaar blijven zitten in de hoop dat de storm overwaait, vinden wij niet verantwoord. Wij zúllen verschillende ‘what if’-scenario’s met elkaar moeten uitwerken en onze burgers en bedrijven moeten consulteren, zodat we  zélf een gefundeerde en gedragen keuze kunnen maken. Helaas kost dat geld, helaas kunnen wij dat niet claimen bij de provincie, helaas kunnen wij ons niet tegen dit soort bestuurlijk broddelwerk verzekeren, maar ook dit hoort bij duurzaam en verantwoord besturen. Als we zelf en zelfstandig aan het roer willen blijven, moeten we daarvoor nu de koers uitzetten.

Elly Brocken

Fractievoorzitter Dorpsbelang