Nieuw bestuur, nieuwe uitdagingen.

Na de benoeming van de nieuwe wethouders op 28 juni is het gemeentebestuur voor de komende 4 jaar geïnstalleerd. Dat betekent 4 jaar lang nieuwe uitdagingen.

Dorpsbelang wenst het nieuwe bestuur heel veel succes met de verdere uitvoering van het door Dorpsbelang in de afgelopen 8 jaren ingezette beleid, zoals:

– geen lastenverzwaring voor de burgers, al 8 jaar een gegeven;
– doorzetten inspanningen voor het krijgen van een tweede snelwegaansluiting voor Ekkersrijt; deze staat al op de regionale agenda en een deel van het benodigde geld is al gereserveerd;
– blijvend verzet tegen de aanleg van De Ruit om Eindhoven zolang het Sonse tracé door het Dommeldal is gepland;
– doorgaan met de bouw van sociale huur- en koopwoningen voor jongeren en senioren;
– doorontwikkeling van het Science Park tot campus;
– invulling geven aan de mogelijkheden tot woningsplitsing t.b.v. alleenstaanden, jongeren en ouderen, mogelijk gemaakt door de aanpassing van de bestemmingsplanregels beging dit jaar;
– doorzetten van renovatie van de gemeentelijke eigendommen; na nieuwbouw van 5 basisscholen zijn nu nog Braecklant en het Vestzaktheater aan de beurt;
– de besluiten inzake afvalverwerking, i.c. ondergrondse containers;
– de verdere invulling van ons duurzaamheidsbeleid: heel de gemeente voorzien van openbare led-verlichting, waarmee we de Europese klimaateisen voor 2030 nu al hebben bereikt, de gescheiden waterstromen (hemelwater en rioolwater), etc.;
– het ingezette beleid ten aanzien van onder andere jeugd, jeugdgezondheidszorg en archeologie;
– het groenbeleid, gericht op de versterking van het aanwezige openbare groen;
– het leveren van maatwerk in sociale domein, vooral wat betreft de WMO;
 
– En ja, de kerk………laten we daarbij nog even afwachten wat dat aan extra OZB voor onze inwoners gaat betekenen.

Wij zullen de ontwikkelingen de komende jaren uiteraard kritisch blijven volgen.

Fractie Dorpsbelang.