Het “Coalitieakkoord 2018-2022” onder de loep genomen, deel 5.

Beste inwoners,

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 juni jl. werd het lang verwachte coalitieakkoord 2018-2022 van de partijen DV, CDA en PvdA/GL gepresenteerd.

Dorpsbelang Son en Breugel heeft het 16 pagina omvattende akkoord bekeken en haar reactie gegeven in de betreffende gemeenteraadsvergadering. De komende dagen zullen wij puntsgewijs onze reactie op onze website zetten. Op de –door ons aan de nieuwe coalitie- gestelde vragen, die in rode kleur zijn aangegeven, wist de coalitie op dat moment geen antwoord te geven.
Fractievoorzitter Elly Brocken heeft ons commentaar integraal doorgestuurd aan de nieuwe coalitie, met het verzoek hierop inhoudelijk te reageren.  Zodra deze reacties ons bereiken, zullen wij die vanzelfsprekend weer met u delen.

“Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel”

Sociaal maatschappelijke agenda.
Ook hier tegenstrijdigheid als we kijken naar de waardering van de begeleiding van vergunninghouders en wat daar nog voor nodig is en tegelijkertijd de wens om de bijbehorende budgetten in de algemene middelen op te nemen. ( Zie: de kadernota). Deze middelen zouden gewoon een op een t.b.v. de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders ingezet moeten worden. Hoe kunnen deze mensen deelnemen aan de samenleving als er niet een goed  structureel begeleidingsinstrument wordt ingericht?

De coalitie wil aan het begin van deze raadsperiode  het aanbod van zorg en ondersteuning evalueren. Ons inziens zijn er genoeg rapportages die een extra evaluatie overbodig maken.
En de vraag van de nieuwe coalitie of “onze gewaardeerde professionals voldoende geschoold zijn “zouden we maar moeten overlaten aan mensen die dat echt kunnen beoordelen!

T.a.v. de zelfredzaamheid worden een aantal aandachtspunten genoemd zonder dat daar een concreet doel aan wordt gekoppeld. Dorpsbelang betreurt dat, want juist hier zou het nemen van concrete maatregelen om nieuwe en extra vormen van bv. respijtzorg te ontwikkelen goede effecten kunnen hebben.
Het noemen van  de maatregelen binnen Agenda 22 t.b.v. de algemene toegankelijkheid  van gebouwen is een algemeen bekende, ook al deed u daar tijdens de laatstgehouden commissie BZ heel moeilijk over. Wordt overigens lastig met al die parkeerplaatsen en auto’s…

Er bestaat al een minima- en armoedebeleid in ons dorp. We hebben daar zelfs in de begroting vorig jaar -op initiatief van Dorpsbelang-nog extra middelen naartoe geschoven.

Het bekt leuk voor de bühne dat de nieuwe coalitie de te ontvangen middelen van het Rijk  t.b.v.het sociaal domein en Wmo zal inzetten om de kwaliteit en zorg nog beter in te richten. Maar dit getuigt niet van enige realiteitszin. Ik verwijs hierbij naar de maatregel abonnement Wmo van de maximum eigen bijdrage van € 17,50 ongeacht het “eigen inkomen”. Zelfs tijdens de landelijke conferentie van de VNG is hier heel veel aandacht aan besteed, want de financiële gevolgen voor onze gemeente laten zich raden.

Vreemd vinden wij het dat in onze  gemeente waar de bevolking bovengemiddeld  vergrijst, deze coalitie niet rept over het verder inrichten van een dementievriendelijke gemeenschap en de stappen die zij daartoe wil gaan zetten.
Jammer  dat u in uw hele verhaal over het sociale domein met geen woord rept over de samenwerking hier met de andere Dommelvallei-plus gemeenten.
Is deze samenwerking voor u niet meer relevant of is die u volledig ontschoten?

Wmo     = Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

VNG       = Vereniging Nederlandse gemeenten.

Wordt vervolgd