Motie stikstofdepositie Eindhoven Airport

Raadsvergadering 20 september 2018.

 

Motie stikstofdepositie Eindhoven Airport.
De motie behelsde nader onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s voor onze inwoners indien de geplande uitbreiding van Eindhoven Airport doorgaat.Dorpsbelang heeft deze motie niet ondersteund. Een nieuw onderzoek vergt weer tijd (uitstel) en kosten, terwijl we weten uit het lokale onderzoek veehouderij dat de luchtverontreiniging hier ongeveer 100% boven de norm van de WHO (World Health Organization) ligt. Dorpsbelang heeft daarom gepleit voor het plaatsen van fijnstof- en geluidmeters om concreet te bewijzen dat de wettelijk gestelde normen nu al in onze gemeente fors worden overschreden. Daarom is volgens Dorpsbelang de uitbreiding van Eindhoven Airport nu al onbespreekbaar en sterker nog: het huidige aantal vlieguren moet worden teruggeschroefd tot vóór 2015. Immers, toen zijn aan de Alderstafel afspraken gemaakt over beperking van hinder bij de toen aan de orde zijnde uitbreiding van het vliegverkeer, die nooit zijn ingevuld. Dorpsbelang is van mening dat veel meer moet worden ingezet op uitbreiding van het internationale hoge snelheid spoorwegennetwerk (de Thalys).

Straatnaambordjes.
Dorpsbelang heeft ervoor gepleit om de onderteksten bij naambordjes van straten, die verwijzen naar bekende personen in de Vaderlandse geschiedenis, weer in ere te herstellen. Gebleken is dat bij het vervangen van die bordjes de onderteksten niet meer worden opgenomen, bijv. Van Goghstraat met als ondertekst: kunstschilder 1853-1890.