IEDEREEN moet mee kunnen doen !

Betreffende motie raadsbreed gedragen.

In de raadsvergadering van 5 november jl. diende Dorpsbelang Son en Breugel, mede gesteund door de fracties van “Voor U” en “D’66” onderstaande motie in. Hierin wordt het college opgeroepen haast te maken met het voortvarend aanpakken van knelpunten op het gebied van participatie in de breedste zin van het woord. De letterlijk tekst van de motie luidt als volgt:

Overwegende dat:

  • het belang van participatie (deelnemen) aan de samenleving door onze inwoners binnen diverse beleidsvelden en in diverse speerpunten in de begroting 2021-2024 genoemd wordt;
  • participatie in diverse vormen kan plaatsvinden en de negatieve effecten van het niet kunnen deelnemen zich manifesteren binnen met name de beleidsterreinen sociale en fysieke leefomgeving;
  • het kunnen deelnemen aan de samenleving om maatschappelijke redenen breed gefaciliteerd moet worden;
  • er als gevolg van de Corona pandemie in toenemende mate sprake is van vereenzaming, minder lichamelijke beweging en financiële problemen onder de inwoners;
  •  er een rolstoelpad is dat slechts bereikbaar is met een auto via de brug bij Houtens of het parkeerterrein bij Dutmella. Het pad is bijna niet te gebruiken door rolstoel – of scootmobielgebruikers vanwege obstakels, fors achterstallig onderhoud en is gevaarlijk vanwege het intensief gebruik door personen op elektrische fietsen en op speedpedallics.

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

  1. de aanleg, onderhoud, toegankelijkheid en uitbreiding van brede fietspaden en rolstoelpaden met voorrang op te pakken;
  2. initiatieven te ontplooien om aansluiting te zoeken bij accommodaties en bedrijven in het buitengebied voor het opzetten van faciliteiten zoals invalidentoiletten, alsmede oplaadpunten voor rolstoelen, scootmobiels en elektrische fietsen zodat deze buitengebieden beter ontsloten worden voor alle lagen van de bevolking;
  3. deze activiteiten te ontwikkelen in overleg met de Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel en het Chronisch zieken en Gehandicaptenplatform Son en Breugel;
  4. Uiterlijk in april 2021 een plan van aanpak voor te leggen aan de raad, inclusief een dekkingsvoorstel voor de kosten.

In de raadsvergadering van 11 november jl. werd de motie van Dorpsbelang RAADSBREED aanvaard, dus kan het college nu aan de slag.