Commissie AZ 20-06-2018

3. Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen ca en Eindhoven.
De zienswijze zoals die nu is geformuleerd geeft helder weer waar het in de kern om draait:
Een sterke stad omringd door krachtige randgemeenten is hét vehicel om het doel -een krachtige en
slagvaardige regio te zijn en te blijven- te bereiken.
Dát zou door de provincie onderkend moeten worden en dientengevolge alle te nemen maatregelen
moeten daaraan ondergeschikt zijn.
Ook het gegeven dat Son en Breugel samen met Nuenen en Geldrop Mierlo al jaren geleden daartoe
de juiste stappen heeft gezet wordt in deze zienswijze duidelijk.
Wat betreft de indeling van de tekst zou ik de regel: “Son en Breugel is een bestuurskrachtige
gemeente t/m onze natuurlijke samenwerkingspartner”, willen verplaatsen voor de alinea: “
regionale samenwerking is niet alleen voor Son en Breugel belangrijk enz.
Verder akkoord voorstel.

4. jaarverslag en jaarrekening 2017.
Voorzitter, het jaarverslag en de jaarrekening laten het beeld zien van een periode waarin door
krachtig bestuur op alle onderdelen een weloverwogen en krachtig beleid is gevoerd, met als
resultaat:
– Een jaarrekening 2017 die getrouw en rechtmatig is, waarbij de belangrijkste fouten en
onzekerheden ( sociaal domein en aanbestedingen) binnen de toleranties zijn.
– Grip op het sociaal domein. Iets dat geen van de ons omringende ja zelfs grote gemeenten
ons nadoen.
– Grip op de lokale lasten. Het nu zittende college is er in geslaagd om, zoals beloofd bij haar
aantreden, geen verhoging van de lasten voor de inwoners door te voeren.
Een jaarverslag en jaarrekening waar wij als Dorpsbelang trots op kunnen zijn. Niets aan de hand dus
…..zo lijkt het.
Maar in het voorstel dat nu voor ons ligt en dan het gevraagde onder puntje 5 is aanleiding voor ons
om daar vragen over te stellen.
Het aanleggen van een reserve grondexploitatie met een inleg van € 2.774.932,- vinden wij vreemd.
In het verleden is niet voor een dergelijke constructie met een dermate hoog bedrag gekozen.
Waarom dan nu wel?
De toelichting dat vlgs. het BBV een tussentijdse winstneming verplicht is en het college daar toe
overgaat is begrijpelijk en dat daarvoor een bedrag wordt uitgenomen; ook akkoord.
Maar om nu een reserve grondexploitatie aan te gaan leggen voor notabene een bedrag van
€ 2.774.932,- voor “ MOGELIJK toekomstige tegenvallers”.
En ik citeer: “De aard van de risico’s maken het niet wenselijk om deze via de paragraaf
weerstandsvermogen te laten lopen, omdat we weten dat we ook daadwerkelijk kosten gaan maken,
alleen nog niet hoe hoog deze zijn…..” Van welke aard zijn die risico’s dan?
Wat weet u nou wel en wat weet u nou niet, en waarom kan dit bedrag niet gewoon naar de
algemene reserve vrij besteedbaar worden overgeheveld?

In dat geval kunnen we met elkaar bespreken waar die 2 miljoen echt voor nodig zijn. Daarmee kan
de raad ook volgens het BBV haar controlerende taak uitvoeren.
Het vormen van deze rijkelijk gevulde reserve tbv onduidelijke risico’s staat niet voor het transparant
beleid dat we in Son en Breugel willen voeren.
We horen graag van de wethouder een onderbouwing over het waarom van deze te vormen reserve
en ook waarom deze met een dergelijk hoog bedrag gevuld moet worden.
Na afdoende beantwoording door wethouder akkoord voorstel.