Waarom is Dorpsbelang tegen aankoop kerkgebouw?

Gedwongen door een motie van enkele fracties in de raad heeft het demissionair college moeten onderhandelen met de parochie over de aankoop van het kerkgebouw. Uiteindelijk hebben de fracties van Dorpsvisie, CDA en D66 ingestemd met het besluit tot aankoop van het kerkgebouw voor ruim  1,1 miljoen euro.  Gevraagd naar hun plannen met deze aankoop wilde of konden deze fracties geen concrete plannen tonen ter onderbouwing van deze aankoop.  De belangrijkste redenen voor Dorpsbelang om tegen deze aankoop van het kerkgebouw te stemmen zijn:

  1. Met de aankoop van het kerkgebouw draait de gemeente, en dus de inwoners, op voor alle toekomstige kosten van instandhouding daarvan zonder dat hiervoor voldoende onderzoek is gedaan naar de omvang en daarvoor benodigde financiering.
  2. In een gerechtelijke uitspraak heeft een rechter de monumentaal waardige status van het kerkgebouw erkend maar is toekenning van de gemeentelijke monumentenstatus afgewezen omdat de eigenaar (parochie) daar tegen was en ook geen middelen had voor het instandhouden van de kerk als monument. Met de aankoop door de gemeente zal een rechter in een daartoe aangespannen procedure met vrij grote zekerheid WEL besluiten tot het toekennen van de gemeentelijke monumentenstatus. Zowel de daarmee verband houdende beperkingen in de verbouw- als de gebruiksmogelijkheden zijn onvoldoende onderzocht door de huidige voorstanders voor behoud van het kerkgebouw.
  3. Het bisdom heeft steeds als voorwaarde voor de bouw van een nieuwe kerk geëist dat de bestaande kerk zou worden afgebroken. Met de aankoop van het huidige kerkgebouw door de gemeente wordt daar niet aan voldaan met als gevolg dat er geen nieuwe kerk voor de RK parochianen van Sonzal worden gebouwd.
  4. Het huidige kerkgebouw is, ook los van een eventuele monumentenstatus, blijkens uitgebreid onderzoek ook bouwkundig niet geschikt om hierin alle beoogde voorzieningen onder te brengen. Dit betekent dat er bij een eventuele verdere ontwikkeling afbreuk wordt gedaan aan de beoogde samenwerkingsvoordelen tussen de diverse gebruikers. Een financiële en duurzame exploitatie is daarmee niet te realiseren.
  5. De beoogde toekomstige gebruikers zien zich, zonder dat zij daarin vooraf gekend zijn, wederom geplaatst voor langdurige vertragingen en hebben geen enkel zicht op een redelijk alternatief.
  6. Als gevolg van de aankoop van het kerkgebouw zijn alle eerdere onderzoeken naar de ontwikkelingen in het centrum van Son niet meer te gebruiken. Er zullen door de gewijzigde situatie in het centrum nieuwe onderzoeken gedaan moeten worden. De kosten van de eerdere onderzoeken moeten daarmee als eenmalige kostenpost worden afgeboekt. Dit betekent dat er een aanzienlijke extra last op de lopende begroting van 2018 gepresenteerd zal moeten worden, zonder dat hiervoor in een dekking is voorzien.

Helaas heeft de fractie van Dorpsbelang de raad niet kunnen overtuigen van de hiervoor genoemde risico’s . De namens Dorpsbelang in het demissionairecollegezittende wethouder heeft geen dossierverantwoordelijkheid in het recent aangenomen raadsbesluit.  Om die reden houdt Dorpsbelang de raadsfracties van Dorpsvisie, CDA en D66 verantwoordelijk voor alle toekomstige (financiële) problemen die voor de gemeenteen haar inwonersvoortvloeien uit de aankoop van het kerkgebouw.

 

Wim van der Hooft

Voorzitter Dorpsbelang