Begroting afgekeurd

Stemverklaring.

Voorzitter.

We zijn gekomen aan het einde van de behandeling van deze begroting. DB staat voor een duivels dilemma. Want zoals al tijdens onze alg beschouwing aangegeven, maakt Dorpsbelang zich grote zorgen over de staat van onze financiën.

Een positief saldo, maar wél dankzij de septembercirculaire. Een grote stijging van de netto schuldquote van 36 % naar 95% dát in combinatie met onze zeer beperkte voorraad bouwgrond en de voorraad uitgeleend geld, – collega van Turnhout gaf dat al aan – maakt dat wij met rasse schreden de kritisch grens naderen en in de komende jaren dreigen te overschrijden.

Tel daarbij op het slinken van de reserve vrije bestedingsruimte naar 1,7 miljoen dat is onder de destijds afgesproken ondergrens van 2 miljoen, het grote risico dat we in de komende jaren fors lagere bedragen uit het gemeentefonds gaan ontvangen misschien wel tot 780.000,- minder. Dit alles maakt dat wij moeten concluderen dat er teveel risico’s niet zijn meegenomen in deze begroting.

Aan de vooravond van de verkiezingen vinden wij het daarom van belang om een waarschuwing af te geven over de financiële stand van zaken in Son en Breugel en rest ons dus niets anders dan deze begroting af te keuren.