Dorpsbelang motie “Vliegveld” raadsbreed aangenomen.

De raad van de gemeente Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op 25 november
2021;
Overwegende dat:
· in april 2019 brede steun was voor het advies van Pieter van Geel met als
doelstelling 30% minder geluidbelasting in 2030 ten opzichte van 2019;
· Pieter van Geel in november 2020 heeft geadviseerd om ondanks actuele
ontwikkelingen in de luchtvaartsector vast te houden aan de geformuleerde
doelstelling;
· volgens het advies van november 2020 de doelstelling concreet vertaald is in
vermindering van het aantal ernstig gehinderden, met als referentie de contour in het
luchthavenbesluit en medegebruiksvergunning (10,3 km2) *
· in de praktijk is gebleken dat er weliswaar minder vliegbewegingen zijn geweest,
maar dat dit mindere aantal in geluid negatief werd gecompenseerd door grotere en
zwaardere vliegtuigen, waarbij ook de startprocedures nog eens werden aangepast;
· het gevolg daarvan is dat de afgesproken geluidruimte van 10,3 km2 is overschreden
in 2019
· de bezorgdheid onder inwoners van Son en Breugel over de geluidsoverlast is
toegenomen, wat zich onder meer heeft vertaald in een substantieel toegenomen
aantal klachten;
BESLUIT
1. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om onze zorgen ten
aanzien van het welzijn van onze inwoners bij het Luchtvaart Eindhoven Overleg
(LEO) aan te kaarten en met klem aan te dringen op nakoming van alle afspraken,
genoemd in het advies van Pieter van Geel;
2. Deze motie ter kennisname voor te leggen aan de andere gemeenten, die op
enigerlei wijze betrokken waren bij de totstandkoming van het Van Geeladvies,
alsmede aan het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie
Leefomgeving en Transport
en gaat over tot de orde van de dag.
Son, 25 november 2021.
Fracties Dorpsbelang PvdA/GroenLinks D66 DorpsVISIE VVD VOOR U!

(*Zie: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/12/15/bijlage-1-aanvullend-adviesvan-
geel-geluidsreductie-eindhoven-airport/bijlage-1-aanvullend-advies-van-geel-geluidsreductie-eindhovenairport. (pdf)