MFA: nieuwe stap naar een huis voor en van ons allen

De afgelopen weken is er weer veel gezegd en geschreven over de mfa en dat is begrijpelijk, want het gaat om een beeldbepalend gebouw dat een belangrijke functie zal vervullen in het hart van ons dorp. De discussie zal voorlopig ook niet stilvallen, al was het maar omdat we nog een aantal belangrijke stappen moeten zetten voordat we een definitief ‘go /no go’-besluit kunnen nemen. Maar de contouren van de nieuwe mfa tekenen zich wel steeds duidelijker af, zowel naar de functies en de vorm als naar de inbedding in het grotere geheel van het centrum, en daar – met die duidelijkheid – zijn we blij mee. Dat is ook een beloning voor al die mensen die zich zo hard inspannen om dit project van de grond te tillen.

Dorpsbelang is positief over de stand van zaken op dit moment. Wij zien een hoge mate van samenwerking tussen de voorziene gebruikers van de mfa. We krijgen straks een prachtig nieuw theater voor de harmonie en de toneelverenigingen, een mooie nieuwe bibliotheek, een expositieruimte in het hart van ons dorp, oefenruimtes voor verenigingen en muzikanten, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een praatje en een kopje koffie, een centrum voor maatschappelijke deelname dat midden tussen de mensen staat, en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. We zijn nog niet zover, maar we zijn weer een stapje dichterbij. En dat is goed, want veel mensen hebben behoefte aan die duidelijkheid. Bijvoorbeeld verenigingen en vrijwilligers die activiteiten organiseren en die willen weten wat het nu gaat worden en welke tijdslijn wordt gehanteerd.

Kerk
Tegelijkertijd begrijpen wij heel goed dat niet iedereen onverdeeld gelukkig is met de plannen. Dat heeft dan niet zozeer te maken met het concept van de mfa, maar vooral met de wens om het huidige kerkgebouw in stand te houden. En dat is niet vreemd. Het kerkgebouw is meer dan een verzameling stenen die al dan niet kunnen worden hergebruikt. Het gebouw heeft ook een ziel, het vertelt ons een verhaal, het is verknoopt met belangrijke gebeurtenissen in de levens van velen en veel mensen zijn gehecht aan de waarden waar het voor staat.

Maar als gemeente gaan wij niet over de kerk noch het kerkgebouw. De kerk heeft zich in het verleden en ook nog zeer onlangs duidelijk over de bestemming van het kerkgebouw uitgesproken. En ook al zou de gemeente eventueel het kerkgebouw kunnen verwerven om daar een mfa in onder te brengen, dan nog zijn er goede redenen om daar toch van af te zien. De uitkomsten van de eerdere quick scan zijn wat dat betreft niet gewijzigd. Ook de nieuwe variantenvergelijking op basis van geactualiseerde gegevens brengt daar wat ons betreft geen verandering in.

Tegelijkertijd zijn wij – met veel parochianen –  blij dat er een nieuwe, kleinere kerk komt, even dicht bij de kroeg als de huidige kerk en herenigd met de oude toren. Dat is in deze tijd een opvallende, hoopvolle ontwikkeling, zeker voor onze geloofsgemeenschap. Ook de nieuwe kerk zal leven brengen en nieuwe verhalen genereren. Wij zijn het parochiebestuur en de Torengroep erkentelijk voor hun constructieve houding, want die stelt ons in staat om daadwerkelijk integraal naar het hele plangebied te kijken en oplossingen uit te werken die het beste passen binnen onze visie voor het centrum en het Kerkplein-gebied.

Maatschappelijke winst
De constructieve houding van het parochiebestuur en het bisdom heeft mede geleid tot de ruimtestaat en het vlekkenplan zoals dat nu voorligt. We kunnen ons daarin vinden alsook in de voorziene locatie. Het is goed dat we ons nu kunnen beperken tot twee bouwlagen, waar we anders naar drie lagen hadden moeten gaan. De dorpse maat blijft hiermee behouden. De omvang van de mfa is, zoals we allemaal weten, als gevolg van eerdere raadsbesluiten toegenomen, maar dat betekent een versterking van de functies enerzijds en anderzijds nieuwe mogelijkheden, inclusief financiële baten, elders in het centrum. Dat wordt in het voorstel ook nog eens ten overvloede vermeld: de locatie van het Vestzaktheater en het gebouw van Zuidzorg aan de Europalaan als een herontwikkeling naar wonen en in de bibliotheek kantoren/winkels. Dat, voorzitter, is ook maatschappelijke winst.

Dan de exploitatie. De cijfers laten zien dat de voorziene gebruikers van de mfa een solide fundament bieden voor een gezonde exploitatie. Key4Music en Radio Son en Breugel vormen volgens ons inhoudelijk een verrijking voor de functies van de mfa, dus wat ons betreft zijn ook zij van harte welkom. Wij volgen overigens de unanieme voorkeur van de gebruikers voor het plein-model.

Een positief aspect van de exploitatieopzet is dat de onderhoudslasten daarin zijn meegenomen. Dat lijkt logisch, maar in de huidige meerjarenonderhoudsplanningen was dat voor de bibliotheek en het Vestzaktheater maar zeer beperkt het geval. We kunnen instemmen met de financiële kaders, in afwachting van de nadere uitwerking van o.a. de overeenkomst met de kerk en een verdere verdieping van de grex van het plangebied.

Als aandachtspunt richting het definitieve ontwerp en de realisatiefase willen we het college nog nadrukkelijk meegeven dat we moeten leren van de fouten die er bij de bouw van De Landing zijn gemaakt, rond onder meer de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en de uitvoering van de WKO-installatie. Goed roepen is vooral ook goed doen.

Een ander positief aspect willen wij niet onvermeld laten en dat is, zeg maar, de revitalisatie van het Vestzaktheater. Het is goed om te zien dat het aantal activiteiten in het Vestzaktheater weer toeneemt en dat er weer geprogrammeerd wordt. Het is in dit verband ook positief dat Zuidzorg het ‘ontmoet- en groet’-concept daar alvast wil introduceren. Ook de bibliotheek zal straks een warm onthaal vinden in het Vestzaktheater, al is het maar tijdelijk. Dat zijn goede ontwikkelingen.

Iedereen
Afrondend, we staan aan de vooravond van grote investeringen in ons dorp en in onze gemeenschap. Het resultaat van deze fase laat zien wat je kunt bereiken door constructief en doelgericht samen te werken en te verbinden. Ik hoop dat we vanaf nu – met respect voor elkaars soms verschillende standpunten – vooral op zoek gaan naar wat ons bindt – en volgens mij is dat veel – want het huis dat we willen bouwen is voor en van iedereen. Ik besef dat dat nog niet voor iedereen zo voelt, dus er is in alle opzichten nog werk aan de winkel.

Maarten van Beek