Algemene beschouwing Dorpsbelang Son en Breugel Meerjarenbegroting 2020-2023.

Voorzitter, aanwezigen.

Dorpsbelang wil haar grote bezorgdheid uiten nu de belastingen weer omhoog gaan.

Het College van Dorpsvisie, CDA en PvdA/GL presteert het om een meerjarenbegroting 2020-2023 aan te leveren onder vermelding van een plotseling tekort op het sociaal domein van 1 miljoen. De afgelopen 10 jaar is nog nooit een begroting aangeboden, die niet sluitend is. Wij weten niet of dit “de frisse wind” is  die de coalitie wil laten waaien. In dat geval slaat ze de plank wel helemaal mis.

Ingevolge het BBV, de wettelijke eisen waar een begroting aan moet voldoen, mag een begroting wel sluiten met een tekort, mits dat tekort wordt toegelicht en wordt aangegeven hoe dat tekort wordt ingelopen. Als daarvoor bezuinigingen noodzakelijk zijn, gesteld dat die inderdaad noodzakelijk zijn, dan moet ook worden aangeven waar die bezuinigingen gaan plaatsvinden, wanneer en hoe. Volgens het college is er een positief saldo van 272.000,= in 2023 waarbij er twee -niet onderbouwde-  aannames in de begroting zijn opgenomen:

  • in een tijd van stijgende kosten voor jeugdzorg met een al begrote structurele toename van 700.000,= neemt u toch voor 2023 een besparing op van ca. 300.000,=.

Hoe kan het college deze besparing garanderen in combinatie met het niet verder structureel stijgen van de kosten. In deze begroting is voor jeugdzorg een risicoreserve van 337.000,= opgenomen en die moet dus de nieuwe tegenvallers in de toekomst afdekken. Als dit niet lukt dan is de begroting voor 2023 dus minimaal bijna 30.000,= negatief! En we begrijpen dat een plan van aanpak om de kosten op jeugdhulp terug te dringen nog gemaakt moet worden.

 

  • Er is in deze begroting een structureel positieve septembercirculaire 2019 meegenomen, terwijl onduidelijk is waaruit blijkt dat die ook in de jaren 2022 en 2023 positief zal blijven/zijn.

 

De nu voorliggende begroting voldoet niet aan de eisen die gelden volgens het BBV en is dus én niet rijp voor debat én niet rijp voor besluitvorming.

 

U loopt achter de feiten aan en bent zelfs met 4 (!) wethouders niet in staat te sturen; u hebt dus geen enkele controle.

Als “oplossing” wordt een belastingverhoging gepresenteerd: We zitten in Son en Breugel dan nog altijd onder het gemiddelde tarief in vergelijking met de ons omringende dorpen”. Je moet maar lef hebben! En wat erger is: deze belastingverhoging dekt het probleem niet af. Vorig jaar zijn de belastingen ook al een keer verhoogd, maar toen wist het College zelf nog niet precies waarom. Vage plannen genoeg, maar die zijn tot op de dag van vandaag niet gerealiseerd.

Dorpsbelang heeft tijdens haar coalitieperiode van 8 jaar de belastingen niet verhoogd ! Onnodig ook, want een kerkgebouw aankopen voor 1 miljoen, zonder financiële dekking; geen denken aan! Ook toen stonden de zorgkosten nl. al onder druk.

In een poging mensen mee te laten praten over de toekomst van het kerkgebouw, de zogenaamde burgerparticipatie, worden blunders gemaakt.

Inwoners hebben niets mogen vinden van het programma van eisen, dus daar ga je al als burgerparticipatie.

Een (1!) voorlichtingsavond voor 5 plannen, die nog niet op hun haalbaarheid zijn getoetst. Vijf (!) plaatjes waar raadsleden iets van mogen vinden om daarna een vervolgstap te maken. De inwoners zijn dus al afgeserveerd en de raadsleden mogen voorkeuren aangeven zonder inzicht of kennis van de benodigde investeringen, het uiteindelijke exploitatieplaatje en last but not least de invulling van onze duurzaamheidsambities.

Raadsleden binnen 5 dagen om standpunten vragen over een dergelijk ingewikkeld dossier, waarbij de voor de Raad essentiële vragen niet zijn beantwoord….. dat begint te lijken op onbehoorlijk bestuur.

Inwoners wordt gevraagd mee te doen en initiatieven te nemen maar, “Breugel bruist” niet meer en geen petanquehal.

 

Samengevat voorzitter.

Wij begrijpen er inmiddels niets meer van.

Een niet sluitende begroting, weer ozb-verhoging, twijfelachtige aansturing van burgerparticipatie, een gemeente die in haar ontwikkeling al twee jaar stilstaat, wat moeten we daar nog meer over zeggen.

U maakt er als college een puinhoop van zonder financiële controle, zonder toekomstvisie, zonder echte vernieuwingsdrift en zonder creativiteit en dat terwijl u met z’n vieren aan het roer staat.

 

Wij maken ons met en voor de inwoners naar de toekomst toe grote zorgen.

 

Vorig jaar stonden we aan de rand van de afgrond en we maken nu een grote stap voorwaarts…

 

Dorpsbelang Son en Breugel.

31-10-2019.