Dorpsbelang heeft ernstige zorgen over “Breugel Bruist”

Dorpsbelang maakt zich grote zorgen over de voortgang van Breugel Bruist.
Het huidige college zit nu bijna twee jaar in het zadel en er is nog maar bitter weinig c.q. geen enkele vooruitgang geboekt. Ja, het in de vorige raadsperiode vastgestelde uitvoeringsprogramma is in de prullenbak gegooid en we hebben voor heel veel geld weer externe krachten ingehuurd. Maar dat is dan ook het enige wapenfeit. We hebben BREUGEL in de afgelopen jaren veel beloofd, maar er is nog niets; geen nieuwe gebiedsvisie, nog geen nieuw uitvoeringsprogramma (hoewel dat was voorzien in Q2 of Q3 van vorig jaar), geen geactualiseerde grex, laat staan en een zichtbaar of tastbaar resultaat in Breugel zelf.
Ondertussen lopen de uitgaven op. Inclusief de nieuwe kredietaanvraag van vanavond hebben we voor Breugel Bruist al ruim zes ton – zes ton!* –aan voorbereidingskosten uitgegeven dan wel ingeboekt, terwijl we niet eens weten wat we daarvoor krijgen. Het hele project Breugel Bruist is gebaseerd op financieel drijfzand. We hebben geen flauw benul van lasten en baten. Ook in het licht van onze penibele begrotingssituatie is dat uitermate zorgwekkend én onverantwoord. In tegenstelling tot de meesten in deze vergadering herkende de provincie wel al onze kritiekpunten ten aanzien van de begroting en ziet samen met ons de bui al hangen. Onverantwoorde meerkosten voor de nieuwe schoollocatie, het slopen van het hart uit het plan Breugel Bruist en we denderen maar stuurloos en visieloos voort, ook al hebben we diverse dure inhuurkrachten.
En de vertraging in de planvorming van Breugel Bruist komt echt niet alleen door het proces van de locatiekeuze van de scholen of door het aantreden van een nieuw bestuur van de Boerderij. Renovatie van de Boerderij was immers een onomstreden onderdeel, zo werd in november 2018 terecht geconstateerd. En de renovatie zou derhalve ‘betrekkelijk snel’ – in 2019 – gerealiseerd kunnen zijn. Nu mogen we al blij zijn als we eind 2020 met de renovatie kunnen beginnen.
Voorzitter, we hebben het in de commissievergadering gezegd en we hebben het al vaker herhaald. Met het postzegelbeleid van dit college valt niet te werken. Dat leidt tot ongelukken. We kiezen dan misschien voor een prachtige uitvoering van de Boerderij, en dan blijkt later dat er onvoldoende  geld is voor de gewenste renovatie van de Bongerd. Of, omgekeerd, dat wij kiezen voor een sobere uitvoering van de renovatie van de Boerderij, terwijl later binnen het geheel blijkt dat we andere keuzes hadden kunnen maken. Laat staan dat we weten – ten goede of ten slechte – wat de consequenties zijn van de locatiekeuze van de scholen.
Voorzitter, de Boerderij is een belangrijke voorziening voor Breugel en voor het hele dorp, en is als zodanig een belangrijke bouwsteen van Breugel Bruist. Dorpsbelang is dan ook een warm voorstander van de Boerderij én van de renovatie. Daarom zullen we vanavond in principe vóór het nieuwe voorbereidingskrediet stemmen, want anders komt er helemaal niets van
We verwachten dat de wethouder ons vanavond een aantal dingen zal toezeggen:
– Dat wij uiterlijk in het 3e kwartaal van dit jaar of zo veel eerder als mogelijk over de uitvoering van de renovatie van de Boerderij kunnen besluiten;
– Dat binnen de plannen voor de Boerderij ook de optie van de petanquehal wordt meegenomen. Het heeft immers totaal geen zin om die zaken los te knippen. Het burgerinitiatief dateert inmiddels ook alweer van september 2018. Dus er was en er is nog alle tijd om alles op een rijtje te zetten.
– Dat uiterlijk in het 3e kwartaal ook de gebiedsvisie wordt gepresenteerd, zoals besproken in de commissie.
– Dat wij uiterlijk in datzelfde kwartaal – al was het alleen uit ordentelijk en prudent financieel beleid – een nieuw uitvoeringsprogramma voor Breugel Bruist kunnen vaststellen, waarin in ieder geval de Boerderij en De Bongerd zijn meegenomen en waarin ook de financiële consequenties van de locatiekeuze van de scholen inzichtelijk worden gemaakt.
Voorzitter, deze voorwaarden lijken ons niet alleen alleszins realistisch maar ook van essentieel belang. De inwoners van Breugel hebben recht om te weten waar zij aan toe zijn en als raad moeten we kunnen overzien welke deelkeuzes we maken binnen het geheel van Breugel Bruist, en binnen onze totale begroting. Wij wachten de reactie van de wethouder met belangstelling af.