Raadsvergadering 23 januari 2019.

Voorzitter,

Vanavond bespreken we voor de vijfde keer over het “beschermd wonen” in Son en Breugel.

Dit geeft aan hoe belangrijk wij het vinden dat de kwaliteit van leven én het toekomstperspectief van onze kwetsbare inwoners geborgd moeten zijn. Maar ook hoevéél er is mis gegaan sinds het moment dat we de eerste alarmerende berichten hierover uit de krant moesten vernemen.

Dorpsbelang constateert dat de verantwoordelijke wethouder ernstig tekort is geschoten bij zijn inschatting en handelwijze om de  effecten op te lossen van de knelpunten veroorzaakt door de bezuinigingen op beschermd wonen.

-Te beginnen met het gebrek aan dossierkennis, aangezien de ernst van het probleem  door hem niet bijtijds is onderkend. Dit blijkt uit de antwoorden die hij heeft gegeven tijdens de raadsvergadering van 20 december 2018.

-Een weigerachtige houding  van de  verantwoordelijke wethouder die zelfs na herhááldelijk aandringen door de stichting Doorpakken en door raads- en commissieleden halfslachtig communiceert met de dooddoener dat alles rond de zorg geregeld is.

-Het uitblijven van antwoorden op schriftelijke vragen terwijl de onrust rond dit dossier onder inwoners en raadsleden zienderogen toenam.

– Een haastig belegde “technische” bespreking van de situatie, om informatie te verstrekken, waarbij echter nog meer vragen werden opgeroepen.

En tenslotte de volstrekt onvoldoende beantwoording  door de verantwoordelijke wethouder, op vragen tijdens de inmiddels beruchte raadsvergadering van 20 december j.l. Tijdens deze vergadering waar- en dat heb ik in de 14 jaar dat ik in de gemeenteraad zit nooit eerder meegemaakt-  er door wanhopige  ouders en jongeren werd ingesproken en de wethouder vervolgens doodleuk aangeeft dat alles geregeld is.

Kortom respectloos gedrag van de wethouder jegens de doelgroep, hun familie, de Stichting, samenwerkende partijen, maar ook richting de gemeenteraad van Son en Breugel.

 

Dorpsbelang herkent een patroon in de werkwijze van deze wethouder waarover wij grote zorgen hebben.

Ik herinner u aan de breuk in de toenmalige coalitie Dorpsbelang en Dorpsvisie, waarbij vooral het niet- handelen, niet- communiceren en gebrek aan dossierkennis van deze zelfde wethouder tot zodanige problemen leidde dat dossiers volledig vastliepen. ( Vestzak, MFA, de huishoudelijke hulp-t, zwembad, Breugel bruist).

Ook nu zien wij dat de wethouder zijn dossiers niet kent, niet communiceert,  niet of veel te laat handelt en dan slechts onder grote druk, maar vooral respectloos omgaat met de zorgen en noden van onze inwoners.

Wij stellen vast dat deze wethouder de inwoners in de steek laat en zijn toevlucht neemt tot  het bagatelliseren van de problemen, ja zelf tot leugens. En dat is iets wat wij niet kunnen accepteren.

De situatie die is ontstaan rond “het beschermd wonen” is  triest genoeg exemplarisch voor de “werkwijze” van deze wethouder.

 

Voorzitter.

Wij willen- ook als oppositie -onze verantwoordelijkheid als gekozen bestuurders nemen. Wij kunnen die rol echter alleen pakken als dossiers correct worden aangeleverd, wij correcte antwoorden krijgen op onze vragen en de wethouder doet wat hij ons belooft. Maar wij kunnen  onze volksvertegenwoordigende rol nίet vervullen als de wethouder aantoonbaar liegt.

De verantwoordelijkheid voor de nu ontstane situatie ligt op de eerste plaats bij meneer Frenken zèlf, maar ook bij de overige collegeleden.

Het hele college zal zich moeten beraden op de ontstane situatie. Met het plotselinge vertrek van wethouder van den Nieuwenhuijzen stapelen de problemen zich nu in hoog tempo op. Het college lijkt inmiddels vleugellam, met een wethouder die aantoonbaar niet in staat is zijn taken naar behoren te vervullen en een vacature, vanwege het plotselinge vertrek van een wethouder met bestuurlijke ervaring hetgeen bij ons ook de nodige vragen oproept gezien de vage verklaring die door de ex wethouder is afgegeven.

Hoe gaat dit college de voortgang van lopende én komende dossiers bewaken? Hoe denkt dit college überhaupt de uitvoering van  de opdrachten van de raad ter hand te nemen??

 

En dan de huidige coalitie.

Hún keuze om meneer Frenken voor te dragen als wethouder in de wetenschap dat deze wethouder in het verleden op meerdere dossiers heeft geblunderd, is een verantwoordelijkheid die zij bewust hebben genomen.

Het is dan ook aan deze coalitie om te bepalen of het aanblijven van meneer Frenken als wethouder verantwoord is en de afweging te maken wat dat doet met het vertrouwen van onze bevolking in de lokale politiek.

 

Voorzitter ter ondersteuning van ons betoog willen wij -ook namens de VVD en D66 – een motie indienen.