Raadsvergadering 20 december 2018.

 1. Bouw/ technisch onderzoek kerkgebouw.
 2. Aanvullend krediet planvorming Centrum Son/dorpshuis.

Een duidelijke vorm van onverantwoord bestuur: eerst kopen en dan onderzoeken of je er iets mee kunt.

Het bouwkundig rapport is duidelijk: alles kan als je er maar tijd en geld, heel veel geld in stopt. We hebben nu twee raadsvoorstellen liggen die uiteindelijk alle twee over hetzelfde gaan: onderzoeken, vervolgonderzoeken en benodigde kredieten.

Onderzoeken:

 • Klimaatneutraliteit
 • Betonkwaliteit,druksterkteproeven
 • Brandveiligheid
 • Verwarmingssysteem
 • Aanwezigheid van asbest
 • Gebruikscomfort: akoestisch, thermisch, lichttechnisch
 • Funderingssterkte

Tot welke hoogte zijn we bereid om door te gaan. Met andere woorden: wordt een go- no go scenario ontwikkeld of gaan we als een kip zonder kop gewoon door?

Een tweede aspect is de monumentenstatus.

De heemkundekring heeft op 4 juli 2018 een verzoek gedaan het gebouw de status toe te kennen van beschermd monument. Wat heeft een monumentenstatus voor gevolgen voor het gebouw, voor bouwkundige aanpassingen, toekomstig gebruik enz.

Allemaal niet bekend. We lopen dus het risico dat kosten voor onderzoeken, die we nu in gang gaan zetten, straks vergeefse moeite en weggegooid geld blijken. Dus eenzelfde ondoordachte stap als de aankoop van de kerk zelf, zoals eerder vermeld.

U wilt schetsontwerpen laten maken, maar op basis waarvan? Komt het CMD wel of niet in het gebouw, is de vloer wel of niet geschikt, mag aan de gevels wel of niets veranderd worden, gezien enerzijds de mogelijke monumentenstatus en anderzijds de bouwkundige waarschuwingen tegen dit soort ingrepen. Een vólgend voorbeeld van ondoordacht handelen.

Wij willen eerst de resultaten van de onderzoeken A,B,C, en E afwachten voordat we verdere besluiten gaan nemen. Maar aangezien de voorstellen niet voorzien in gedeeltelijk wel of niet instemmen, kunnen wij gelet op wat we zojuist hebben betoogd met geen van beide voorstellen instemmen.

Detailvraag: Dit voorjaar nog werd door de toenmalige oppositie beweerd dat een archeologisch onderzoek rond de € 850.000,- gaat kosten. Dat lijkt inmiddels bijgesteld tot € 600.000,-. Nu raamt u voor de opstelling van een omgevingsvergunning, inclusief archeologisch onderzoek € 200.000,- Hoe zit het nu met dat verschil?

Moeten we straks gaan bijpassen, zogenaamd omdat we deze tegenvaller niet konden zien aankomen?

Bijdrage instand houden zwemvoorziening Zwembad Son.

Voorzitter,

Hoewel we niet erg tevreden waren over de weg ernaartoe, is Dorpsbelang uiteindelijk gematigd positief over het voorstel. De bijdrage is niet echt structureel, maar de periode van vijf jaar biedt de exploitant ten minste enige zekerheid. En de vele inwoners van Son en Breugel die met veel plezier van het zwembad gebruikmaken, zijn ook blij en opgelucht dat het zwembad openblijft. En daar doen we het voor!

Natuurlijk moet de exploitant aan de voorwaarden voldoen, zoals hij dat het afgelopen anderhalf jaar ook ruimschoots heeft gedaan. Wel willen wij worden geïnformeerd over de nadere regels die het college bij de subsidietoekenning wil opleggen, boven op de voorwaarden die in het voorstel al zijn genoemd. Dat verzoek hebben we al in de commissievergadering gedaan en wordt hier herhaald.

Verder wachten we met belangstelling af wat het regionale overleg rond de zwembaden gaat opleveren. Wij zijn ervan overtuigd dat ons zwembad de vergelijking met glans doorstaat, zeker als je dat afzet tegen nieuwbouw, zoals we bijna wekelijks in de krant kunnen lezen.

We zijn blij met ons zwembad en we zijn blij dat het open kan blijven. Dorpsbelang stemt in met het voorstel.

———————– Niet om uit te spreken:

 • Heel veel baden, ook de commerciële, krijgen veel meer subsidie;
 • Wij subsidiëren niet de exploitant, maar het zwembad;
 • Het zwembad is nu een zelfstandige entiteit met een eigen boekhouding en jaarrekening;
 • Het zwembad krijgt jaarlijks € 120.000,- subsidie; de exploitant legt daar jaarlijks nog circa € 135.000,- op toe (verschil met het werkelijke verlies van rond € 169.000,- + investeringskosten);
 • Speciale doelgroepen: niet alleen bijvoorbeeld ouderen en PGB-klanten, maar ook zwemles aan 62 vluchtelingen. Uiteraard verder schoolzwemmen, met uitmuntende resultaten.
 • Exploitant heeft afgelopen jaar o.m. zwembad financieel losgekoppeld van rest complex, tarieven aangepast, onrendabele uren gesloten, diverse marketingacties, bijna wekelijks promotie in de krantjes, imago-onderzoek uitgevoerd met een zeer positieve score.
 • Niet akkoord gaan met eventuele amendementen die het voorstel voor het zwembad verzwakken c.q. die de eisen verzwaren.Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2017”.

Met de vaststelling van het voorliggend plan laten we grote kansen liggen. Het plan gaat over een groot gebied van de gemeente, waarbij heel veel gezinnen economisch veel belangen hebben. Waarom is dit plan dan niet opgesteld in overleg met de belanghebbende bewoners en belangenorganisaties?

Was burgerparticipatie dan niet het nieuwe toverwoord?

In het buitengebied liggen grote uitdagingen op het gebied van geur, fijnstof en volksgezondheid. In het voorliggende plan worden voorschriften en regels eenzijdig opgelegd zonder dat er tijd en energie is gestopt in overleg en zonder dat gekeken is naar mogelijke alternatieve oplossingen voor de problemen waar het buitengebied mee te maken heeft.

Tenslotte vragen wij u wat u gaat doen met de conclusies en aanbevelingen van de oplegnotitie MER- rapportage. Het kan niet anders dan dat daar een vervolg aan wordt gegeven. De belangen van onze inwoners zijn immers in het geding.

U zult begrijpen dat wij niet akkoord gaan met dit voorstel. Zowel inhoudelijk als op het punt van betrokkenheid van belanghebbenden is dit voorstel incompleet.

Vaststelling bestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 48”.

Wij begrijpen niet dat dit voorstel op de agenda staat.

Volgens ons was het zonneklaar dat e commissie GZ bijna unaniem een negatief advies over dit voorstel heeft uitgebracht; reden voor de wethouder om aan te geven dat dit voorstel teruggetrokken zou worden. Maar als dat niet gebeurt herhalen wij onze bezwaren:

 • Het is niet alleen de woonvisie, maar ook de structuurvisie en de toekomstvisie die aangeven dat er meer ingezet moet worden op het bouwen voor jongeren en ouderen.
 • Enkele jaren gelden is er veel commotie geweest toen de beschikbare gronden waar de Apollohal en het postkantoor stonden niet werden aangewend voor genoemde groepen, terwijl dat wel in alle plannen wordt aangegeven.
 • Nu gaat dat weer gebeuren en worden weer kansen voor wonen in of nabij het centrum voor die doelgroepen niet benut.
 • Wat schieten we op met een paar hele dure appartementen als we daarmee voorbij gaan aan de behoeften van onze eigen inwoners?
 • De groene entree van onze gemeente is tot nu toe goed bewaard gebleven. Nu wordt een kolossaal gebouw neergezet met een tot de Hendrik Veenemanstraat opgeschoven rooilijn.
 • Dus , weg groene entree, weg evenwichtige verhouding groen en bebouwing en weg karakter entree Nachtegaallaan.Een projectontwikkelaar de lead in handen geven in de ontwikkeling van een bouwlocatie betekent mogelijk voorrang voor het rendement ten koste van mensen en de ruimtelijke omgeving. Daar moeten wij niet achter staan.

Wij pleiten er daarom voor om het ontwikkelproces opnieuw te doen, waarbij wij als Raad een eigen rol kunnen spelen en het evenwicht kunnen bewaken tussen geld, projectontwikkelaar en onze inwoners; met name de doelgroepen jeugd en ouderen.

Bij de ontwikkeling van “de Kleine Heide” hebben wij immers zelf verzucht: “eens maar nooit weer”.

Wij kunnen daarom ook niet instemmen met voorliggend voorstel.

 

 1. Nota integrale veiligheid gemeente Son en Breugel 2019-2022.

Akkoord.

 

 1. Tweede bestuursrapportage 2018.

Deze bestuursrapportage was bekend  tt.v de behandeling van de meerjarenbegroting .Dorpsbelang heeft de meerjarenbegroting 2019- 2022  afgekeurd en het is logisch dat wij zoals al gemeld ttv de behandeling in de commissie AZ, wij met deze bestuursrapportage niet akkoord gaan.

 

Rondvraag.

Wordt de aanbesteding van de kunstgrasvelden bij SBC nog dit jaar gegund? Met name belangrijk vanwege de gunstige BTW regeling die dit jaar nog van kracht is.