Motie Beschermd Wonen; doorpakken NU!

De raad van de gemeente Son en Breugel in vergadering bijeen op 20 december 2018.

Overwegende dat:

 • In de brief van de gemeente Eindhoven d.d.12 december 2018 deze gemeente aangeeft extra kosten te hebben gemaakt die niet in rekening zijn gebracht bij de gemeenten waarvoor zij beschermd wonen inkoopt.
 • Algemeen bekend is dat de gemeente Eindhoven over de hele linie van de zorg , dus niet alleen op het onderdeel “beschermd wonen” met enorme tekorten te maken heeft die te wijten zijn aan slecht contractmanagement.
 • De extra kosten nu specifiek op het onderdeel beschermd wonen worden verhaald door het instellen van een budgetplafond beschermd wonen in 2019 voor de omringende gemeenten.
 • Dit budgetplafond met terugwerkende kracht betrekking heeft op het per 1 juli 2018 aantal bekende cliënten.(peildatum).
 • Er daardoor nu al ongeveer 9 bewoners van de Molenstraat in Son en Breugel “buiten de zorg-boot” gaan vallen en ondanks hun zorgindicaties geen financiering ontvangen.
 • Er zelfs sprake is van een dubbele bezuiniging: 30% minder voor de zorgverlening over de gehele lijn waardoor er omgerekend  geen budget is voor de ca. 6 bewoners die na 1 juli 2018 zijn gekomen en daar bovenóp iser geen vergoeding meer ( € 155,- plus € 30,- p.p.) voor voedingsgeld.
 • De gevolgen voor de overige cliënten bij een herindicatie niet zijn te overzien, omdat RAC door deze maatregelen geen kostendekkend budget meer ontvangt.

Roept het College op om bij de gemeente Eindhoven fors aan te dringen op:

 • Het repareren van het budgetplafond én de peildatum 1 juli 2018 te herzien zodat de bewoners van de Molenstraat verzekerd zijn van de zorg die zij volgens hun indicatie nodig hebben.
 • Het repareren van het budgetplafond op een manier dat clustering van de budgetten van alle bewoners, bij één zorgaanbieder mogelijk blijft, waardoor bewoners gestimuleerd worden om te participeren en de unieke werkwijze van het project geborgd blijft.
 • Het grote belang en dat te bepleiten om voor dit project één zorgaanbieder te contracteren, zodat  het afschalen van de zorg en uitstroom naar een andere woning  voor de bewoners mogelijk wordt.
 • Het grote belang om expliciet het Regionaal Autisme Centrum als zorgaanbieder aan te wijzen zodat de continuïteit van de zorg en het vertrouwen tussen bewoners en hun begeleiders- een voorwaarde voor het slagen van dit project- zoveel mogelijk wordt gegarandeerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel 20 december 2018.

Fracties,
Dorpsbelang Son en Breugel,
VVD,
D66.