Extra: beschermd wonen.

Voorzitter,

Aanleiding om dit punt op deze agenda te zetten is de brief van 12 december 2018 die het College
van B&W van de gemeente Eindhoven heeft gestuurd naar het College en de gemeenteraad van Son
en Breugel.
Deze brief baart ons zorgen en roept bij Dorpsbelang de nodige vragen op. Wij gaan er van uit dat
het College graag met ons van gedachten zal wisselen om onze vragen en zorgen met ons te
bespreken. Dat zijn wij verplicht voorzitter, aan de bewoners van de Molenstraat ,de Heistraat en
hun familie.

En dan nu DE BRIEF.
De opmerking in de brief van het College van B&W van de gemeente Eindhoven dat “mensen die
zorg nodig hebben, die zorg zoveel mogelijk in laagdrempelige, toegankelijke voorzieningen kunnen
vinden”, onderschrijven wij. Wij begrijpen ook heel goed dat daarvoor een nauwkeurige afweging
nodig is, die wordt gemaakt tijdens het stellen van de indicatie door het CMD.

Echter het eenzijdig instellen van een budgetplafond eind september 2018 met terugwerkende
kracht betrekking hebbend op cliënten bekend op 1 juli 2018 is niet alleen onfatsoenlijk, gezien de
argumentatie van de gemeente Eindhoven, maar ook laakbaar. Van de 9 bewoners van de
Molenstraat was tóen al bekend dat voor hen de betreffende indicatie zou worden bekrachtigd per
half augustus als de woningen in de Molenstraat zouden worden opgeleverd.
Algemeen is bekend dat de gemeente Eindhoven wat betreft de gehele welzijns- en zorgsector met
grote tekorten kampt. Een en ander mede het gevolg van slecht contractmanagement. De
wethouder van Son en Breugel had alleen al vanwege dίe informatie “bovenop” dit dossier moeten
zitten en vóórop moeten lopen om het prachtig burgerinitiatief van de stichting Doorpakken Wonen
veilig te stellen.
Helaas….
Want nee, meneer de wethouder; De zorg voor alle mensen met de indicatie beschermd wonen is
nίet gegarandeerd.
Nee, meneer de wethouder; Overstappen op een andere zorgaanbieder is niet zo simpel als u stelt
gezien de problematiek waar deze jongeren mee kampen EN gezien de constructie waarmee de
Stichting Doorpakken Wonen werkt nl. het clusteren van budgetten. Een prachtig voorbeeld van zorg
op maat. Hèt uitgangspunt waarop de overgang van de zorg van Rijk naar gemeenten is gebaseerd!
Het initiatief van de Stichting Doorpakken dreigt de nek omgedraaid te worden door
onnadenkendheid en mismanagement door Eindhoven en nu ook door de laksheid van deze
wethouder!
Dat mogen we niet laten gebeuren!
Nee, meneer de wethouder; ontsnappen uit deze ellende door een beroep te doen op het budget
“Onvoorziene zorgvraag” is een naïeve gedachte. De voorwaarden om voor dit budget in
aanmerking te komen, zijn multi-interpretabel, de hoogte van het budget is ons niet bekend – u wel?-
en de verdeling van dit budget tussen de 14 gemeenten is ook onduidelijk. Dus wie maakt hier een
kans op?
Er is werk aan de winkel meneer de wethouder . Wij doen hier met klem een beroep op UW EIGEN
KRACHT!! Iets dat u vooral van onze inwoners verwacht! Laat zien dat u pal staat voor onze
inwoners, want zij hebben hun beste krachten aan dit project gegeven!

Wij dienen een motie in om het college te vragen alles in het werk te stellen om:
1. De maatregel mbt het instellen van de budgetplafonds en het instellen van de peildatum 1
juli 2018 voor beschermd wonen terug te draaien.
2. De garantie te verkrijgen dat voor het Project van de Stichting Doorpakken Wonen er een
financieel passend contract wordt afgesloten met een zorgaanbieder zijnde het RAC.