Algemene beschouwing meerjarenbegroting 2019- 2022.

Voorzitter,

Wij hebben ons in de aanloop naar deze begroting tijdens de behandeling van de beleidsarme
kadernota kritisch uitgelaten over een aantal punten in die kadernota en over de status van dat stuk.

Nu de meerjarenbegroting intussen is besproken tijdens drie afzonderlijke commissievergaderingen,
moeten we vanávond van die drie besproken sessies in relatie met de beleidsarme kadernota één
geheel maken. Eén samenhangend beleid waar financiële middelen onder liggen die- ook op de
langere termijn- verantwoord zijn.
Beleid waarbij structurele uitgaven structureel gedekt zijn en waarin financiële risico’s zijn
meegenomen.
Wij hebben ook met betrekking tot de meerjarenbegroting vragen gesteld en onze bedenkingen
geuit met als doel een constructieve bijdrage te leveren aan deze begrotingsbehandeling. Wij hebben
ons kritisch opgesteld, niet vanuit een behoefte om dwars te liggen, maar om samen tot oplossingen
te komen.
Voorzitter, Dorpsbelang is van mening dat deze meerjarenbegroting net zoals de beleidsarme
kadernota niet inspireert en nog steeds teveel ruimte niet invult. Het is duidelijk dat burgers vooral
worden opgeroepen om met burgerinitiatieven te komen omdat samenhangend beleid vanuit deze
coalitie ontbreekt. En burgers gaan zèlf via de voorgestelde verhoging van de OZB hun eigen plannen
betalen.

Dorpsbelang is voorstander van het stimuleren van de betrokkenheid van onze inwoners.
Daarin investeren met geld en/of middelen is wat ons betreft een goede zaak. Wij vinden het wél
belangrijk dat de spelregels duidelijk zijn, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.
“Er is geen blauwdruk te ontwikkelen voor het bieden van inspraak”, zo zegt het College. Toch zien
wij graag dat als er voorstellen komen er duidelijk beschreven staat hoe het proces wordt ingericht,
de termijnen waarbinnen het proces loopt, de kosten die daarmee gemoeid zijn en de rol en mate
van beslissingsbevoegdheid die betrokkenen hebben.
Wij willen ook per voorstel van het college een afweging zien tussen het inzetten van de expertise
van inwoners of dat er externen moeten worden ingehuurd.
Tenslotte moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn dat op eenmaal genomen besluiten niet kan
worden teruggekomen.
Omdat de begroting zoveel niet ingevulde ruimte biedt, komt Dorpsbelang vanavond met een aantal
moties om verdere invulling te geven aan deze begroting.

Wij hebben in ieder geval wat betreft de volgende drie punten grote problemen met deze begroting:

1. De OZB
Niet wordt aangetoond dat het nódig is de OZB te verhogen. Uw plannen over burgerparticipatie,
wijkbudgetten etc zijn niet uitgewerkt. Niet bekend is dus onder welke condities, tot welke bedragen,
wat wel en wat niet, hoeveel enz. deze activiteiten zullen plaatsvinden. Bovendien blijkt uit de
meerjarenbegroting dat het begrotingstekort slechts voor één jaar geldt. Uw voorstel om de OZB te
verhogen steunen wij absoluut niet.

2. De Afvalstoffenheffing.
Uit uw toelichting blijkt dat de kosten daarvan toenemen en dus een verhoging van de heffing
noodzakelijk is. Maar in de begroting is te lezen dat de kosten op € 1.300.000,- worden geraamd en
de opbrengsten op € 1.700.000,- waarmee we dus een overschot hebben van € 400.000,- Uw
opmerkingen in relatie tot de cijfers lopen dus niet synchroon. Wij vinden kostendekkend meer dan
genoeg en vinden het onwenselijk dat de burgers teveel betalen, om zo geld binnen te halen voor
hele andere activiteiten.

3. Het zwembad.
Op 6 juli 2017 is met algemene stemmen een amendement aangenomen om het zwembad voor
2017 en 2018 financieel te ondersteunen. In dat amendement was sprake dat deze bijdrage onder
nadere voorwaarden daarna structureel kon worden.
In de nieuwe kadernota was wat ons betreft dus correct vanaf 2019 een structurele bijdrage voor het
zwembad opgenomen.
Echter, in de meerjarenbegroting is dit bedrag zelfs zonder toelichting niet meer opgenomen. Nu
geeft u aan op dit dossier in december apart terug te komen. Wij begrijpen dat niet. Conform het
rapport van Synarchis zijn er aanvullende voorwaarden aan onze financiële ondersteuning van het
zwembad gesteld. Uit de gegevens die wij en ook u van Thermae heeft ontvangen blijkt dat het
zwembad volledig aan deze aanvullende randvoorwaarden voldoet, waardoor een structurele
continuering van onze steun aan de orde is.
Wij begrijpen niet dat dit financieel niet is vertaald in de begroting en al helemaal niet dat u daar in
december op terug wilt komen. Het amendement van 2017 was duidelijk, aan alle voorwaarden is
voldaan, dus had u nu, bij de behandeling van de meerjarenbegroting deze structurele bijdrage op
moeten nemen. Dat is niet gebeurd, dus zullen wij hierop straks terugkomen om deze omissie alsnog
te repareren.

De moties en het amendement die Dorpsbelang wil indienen betreffen de volgende
aandachtsgebieden:

Burgerparticipatie.
– Motie livestream uitzenden vergaderingen.
– Motie activiteitenkalender college iom Son en Breugel Verbindt.
Veiligheid.
– Motie onderhoudsniveau van voet- en wandelpaden.
– Amendement koolmonoxidemelders.
Voorzieningen.
– Motie zwembad.
Biodiversiteit.
– Motie inzaaien bloemstroken en –velden Ecologisch bermbeheer.
– Motie meer groen voor rood in het dorp.
Gemeentelijke gebouwen.
– Motie gebruik gemeentelijke gebouwen voor gemeentelijke activiteiten.

Dank u wel.